MOBILE: 094-8615198, 086-8830989, 084-5291376

AUSTRALIA

ออสเตเรีย

ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียนั้น ถือว่าเป็นที่นิยมมากสำหรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่เข้ามาเรียน นอกจากการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาในสาชาวิชาชีพ เรียนภาษา มีผู้สอนที่มีคุณภาพและเป็นที่เชี่ยวชาญ โดยที่ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันให้นักเรียนเลือกเรียนได้มากกว่า 1,200 สถาบัน และหลักสูตรให้เลือกกว่า 22,000 หลักสูตร ซึ่งมั่นใจได้เลยว่านักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศที่ออสเตรเลีย ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ไปจนถึงคอร์สเรียนภาษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ

ระดับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น  ส่วนได้ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

โรงเรียนประถมของรัฐบาลจะเป็นแบบสหศึกษา เอกชนจะเป็นแยกชาย หญิง มีอาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานทั้งหมด

การศึกษาระดับมัธยม (Secondary Education) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 – ม.4 ของไทย)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 – ม.6 ของไทย)

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (College of technical and Further Education)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในปีที่ 4 แล้ว การเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนในรูปแบบทักษะของด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม พาณิชยากรมและศิลปะ

ซึ่งมีการแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ ดังนี้

Certificate I-IV (ระยะเวลาเรียน 6 เดือน) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ความรู้ในด้านของการปฏิบัติงาน

Diploma หรือ อนุปริญญา (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) หลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Advanced Diploma (ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี) ภาคการเรียนของหลักสูตรนี้เริ่มเรียนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ภาคซึ่งจะคล้ายกับภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเลย การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชาควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

ปัจจุบันในประเทศออเตรเลียมีจำนวนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 40 แห่ง (รัฐบาล 38 แห่ง และอีก 2 แห่งเป็นเอกชน) มหาวิทยาลัยออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และบางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมทั้งสาขาทาง วิชาชีพและวิทยาการต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุดคือ ธุรกิจ การบริหาร  การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ในระดับมหาวิทยาลัยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี (undergraduate) และการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จขั้นปริญญาตรีแล้วเรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษา (postgraduate)

ระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาในการเรียนของระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 6 ปี หรือมากกว่า 6 ปีขึ้นอยู่กับบางสาขา การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย จะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า แต่ถ้านักศึกษาคนไหนที่มีผลคะแนนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศไทย  นักศึกษาสามารถลงเรียนในหลักสูตรของ Foundation หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเอง

ระดับปริญญาโท

ระยะเวลาในการเรียนของระดับนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้ ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

ระดับปริญญาเอก หรือเรียกย่อๆว่า Ph.D (Doctor of Philosophy)

สำหรับในระดับนี้เป็นการศึกษาชั้นสูงในการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา

*นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

สถาบันการศึกษาต่างๆ

1. SELC www.selc.com.au
2. AICL www.aicl.nsw.edu.au
3. Holmes Institute มีสาขาให้เลือกทั้งใน Sydney, Melbourne, Brisbane, Cain, Gold coast
4. ILSC มีศูนย์ภาษาหลายประเทศให้ท่านได้เลือก เช่น Australia, USA, Canada www.ilsc.com
5. ACL
6. LLOYDS International College www.theeducationgroup.com.au
7. ELS มีให้เลือกหลากหลายประเทศ คุณภาพดี
8. SSBT www.ssbt.nsw.edu.au
9. UTS www.insearch.edu.au
10. CAMBRIDGE www.cambridgecollege.com.au
11. OZFORD English Language and Colleges
12. AMES INTERNATIONAL www.ames.net.au
13. OZ College, TAFE www.bhtafe.edu.au
14. HOLMESGLEN, TAFEwww.international.holmesglen.vic.edu.au
15. NMIT, TAFE
16. SWINBURNE UNI. www.swin.edu.au/Elicos
17. KANGN BATMAN INSTITUTE OF TAFE www.kangan.com.au
18. Canterbury College in Queensland for High School
19. VIVA www.vivacollege.com
20. SHAFSTON COLLEGE www.shafston.edu
21. JAME COOK Uni.
22. CAMBRIDGE www.cambridgecolleges.com
23. MILNER
24. SA ADELAIDE
25. SAINT ALOYSIUS COLLEGE www.sac.sa.edu.au
26. CIT (Canberra) www.cit.edu.au/international http://international.cit.edu.au/
27. Uni. Of Tasmania www.international.utas.edu.au
28. SACE มีหลายสาขา เปิดดูที่ เวปไซด์ได้ www.sace.edu.au. เป็นต้น                                                                                    29. ILSC มีทั้ง Sydney, Melbourne and Brisbane etc.                                                                                              ****และ ยังมีสถาบันอื่น ๆ อีกมากมาย ถ้าสนใจที่จะใช้บริการก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ BEC Center ตัวแทนการศึกษาที่มีประสบการณ์กว่า 29 years สถาบันการศึกษาดีเด่นปี  2533/1990

australia-1901457_1280

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

contact us

BEC CENTER
495/4 RATCHAWITHI ROAD, THUNG PHAYA THAI, RATCHATHEWI DISTRICT,BKK 10400, THAILAND
(Between Soi Ratchawithi 4 and 6)

MOBILE: 094-8615198, 086-8830989, 084-5291376
689

COPYRIGHT © 2017 BEC CENTER ALL RIGHTS RESERVED