MOBILE: 094-8615198, 086-8830989, 084-5291376

NEW ZEALAND

myhc_8941

สถาบันต่างที่เราติดต่อ

1. ศูนย์ ACG มีหลักสูตรเรียนแค่ 1 year(Diploma) ยังสามารถ apply ขออนุญาตทำงานได้หลังจากจบหลักสูตรแล้ว โดยไม่จำต้องลงเรียนโดยขอทำงานได้จำนวน 2 ครั้งละไม่เกิน 2 ปี ถ้าจบหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ตามที่แจ้งไว้ และยังมีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ, High School, Pre-Foundation (University of Auckland) ,Bachelor of BA or IT มีให้เลือกหลาย Campus  คลิกดูรายละเอียดที่ www.queens.ac.nz
2. ศูนย์ภาษา AIS ( Auckland ) คลิกดูรายละเอียดที่www.ais.ac.nz
3.มหาวิทยาลัย AUT ดูรายละเอียดที่www.autinternational.info
4. Auckland Language Centre www.geosalc.co.nz
5. Language School in Queenstown
6. New Zealand Institute of Commerce www.nzicom.ac.nz
7. AIC (Auckland International College) www.aic.ac.nz
8.Canterbury Language College Australalia ดูรายละเอียดที่ www.cancan.com
9. Universal College of Learning (UCOL)มีให้เลือกเรียน 3 campus Palmerston North, Masterton, Levin หลากหลายหลักสูตร ดูรายละเอียดที่ www.ucol.ac.nz
10. Uni. Of Waikato มี 3 ศูนย์ให้เลือกเรียน Hamilton, Auckland, Tauranga คลิกดูรายละเอียดที่www.waikato.ac.nz/language
11. Christchurch College of English คลิกwww.ccel.co.nz
12. New Zealand International Campus คลิกwww.nzic.ac.nz  The Campbell Institute in New Zealand                                                  13.  www.languageschool.co.nz เมือง Queenstown เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอากาศบริสุทธิ์หาได้ไม่ยาก                                                  14.  AEI in Auckland and Christchurch เป็นเมืองที่น่าเลือกไปลงเรียนอย่างยิ่ง                                                                             และ ยังมีสถาบันอื่นอีกมากมาย ถ้าสนใจที่จะใช้บริการก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ BEC Center ตัวแทนการศึกษาที่มีประสบการณ์กว่า 29 years สถาบันการศึกษาดีเด่นปี  2533/1990  ระบบการศึกษาประเทศ New Zealand  การศึกษาในประเทศ New Zealand เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษา คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก ของการศึกษา บางสาขาอาจเปิดในช่วงเทอมอื่นๆ ด้วย นักเรียนใน New Zealan จะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหา ประมวลผลข้อมูล ทำงานร่วมกับผู้อื่น  สร้างนวัตกรรมไปสู่สิ่งใหม่ๆ นิวซีแลนด์สามารถเสนอการศึกษาคุณภาพสูงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าคุณจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับใดก็ตาม

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ( ช่วงอายุ 18+ )

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 8 แห่ง มีสถาบันเทคโนโลยีและ  โพลีเทคนิค (ITPS) 16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว 550 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ  เลือกประเภทของสถาบันที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของคุณ:

ซึ่งหลักสูตรโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยี มีดังนี้ คือ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ช่วงอายุ 13-18 ปี หรือ Years 9-13 )

นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนามวิทยาลัย จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ  National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนมัธยมศึกษายังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณให้เลือกเรียน บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ( อายุ 11-12 ปี หรือ Years 7-8)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษาในระดับประถมศึกษาเริ่มต้นที่ Year 1 ต่อเนื่องไปจนถึง Year 8  ในขณะที่การศึกษาใน Year 7 และ 8 อาจมีการเปิดสอนต่อเนื่องที่โรงเรียนประถมศึกษาหรือแยกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนประถมศึกษา ( อายุ 5-10 ปี หรือ Years 1-6 )

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้ลิงก์ข้อมูลของมาตรฐานแห่งชาติ (National Standards)

ปฐมวัย ( อายุ 0-5 ปี )

การศึกษาปฐมวัยจะให้การศึกษาและการดูแลเด็ก ๆ ก่อนที่พวกเขาจะโตพอที่จะเข้าโรงเรียน  ประเทศนิวซีแลนด์มีบริการการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์การเล่น การดูแลที่บ้าน และกลุ่มเล่นต่าง ๆ

หลักสูตรของระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) จะแตกต่างจากระบบการศึกษาที่ประเทศไทย โดยที่ประเทศนิวซีแลนด์นักเรียนจะต้องเรียนมัธยมเป็นระยะเวลา 7 ปีการศึกษา (Year 7 – Year 13) มีทั้งที่เป็นของรัฐบาล และ ของเอกชน นักเรียนไทย และ ต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 11 ปีขึ้นไป สำหรับ Year 7 และ ช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป สำหรับ Year 9 ทุกโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จึงมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศ

โดยมีระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

  1. ระบบภาคเรียน (semester) ของนิวซีแลนด์ มี 2 ภาคการศึกษาคือ

ภาคเรียน1. เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน
ภาคเรียน2. เดือน กรกฏาคม – พฤศจิกายน

  1. ระบบเทอม (Quater )ของนิวซีแลนด์ มี 4 ภาคการศึกษา คือ

เทอม 1 กุมภาพันธ์ – เมษายน,
เทอม 2 เมษายน – มิถุนายน,
เทอม 3 กรกฎาคม – กันยายน,
เทอม 4 ตุลาคม -ธันวาคม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตารางเปรียบเทียบระบบการศึกษาระหว่างประเทศไทย และ นิวซีแลนด์

ประเทศไทย ประเทศนิวซีแลนด์อายุ
อายุ ระดับ อายุ ระดับ
5 ปี 5 ปี Primary 1 – 2 (Year 1)
6 ปี ประถม 1 6 ปี Primary 3 – 4 (Year 2)
7 ปี ประถม 2 7 ปี Standard 1 (Year 3)
8 ปี ประถม 3 8 ปี Standard 2 (Year 4)
9 ปี ประถม 4 9 ปี Standard 3 (Year 5)
10 ปี ประถม 5 10 ปี Standard 4 (Year 6)
11 ปี ประถม 6 11 ปี Form 1 (Year 7)
12 ปี มัธยม 1 12 ปี Form 2 (Year 8)
13 ปี มัธยม 2 13 ปี Form 3 (Year 9)
14 ปี มัธยม 3 14 ปี Form 4 (Year 10)
15 ปี มัธยม 4 หรือ ปวช. 1 15 ปี Form 5 (Year 11)
16 ปี มัธยม 5 หรือ ปวช. 2 16 ปี Form 6 (Year 12)
17 ปี มัธยม 6 หรือ ปวช. 3  17 ปี  Form 7 (Year 13)

 หมายเหตุ

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

contact us

BEC CENTER
495/4 RATCHAWITHI ROAD, THUNG PHAYA THAI, RATCHATHEWI DISTRICT,BKK 10400, THAILAND
(Between Soi Ratchawithi 4 and 6)

MOBILE: 094-8615198, 086-8830989, 084-5291376
689

COPYRIGHT © 2017 BEC CENTER ALL RIGHTS RESERVED